Grafika

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

SPOSÓB PISANIA TEKSTU

czcionka: Times New Roman, 12p (z wyjątkiem tekstu w przypisach i opisie źródeł – 10p), kolor czcionki – wyłącznie czarny

krój zwykły, (kursywa dozwolona tylko w zwrotach obcojęzycznych, w cytatach, w przypisach oraz wykazach rysunków i tabel),

pogrubienia stosujemy tylko w tytułach poszczególnych części pracy. NIE stosujemy pogrubienia pojedynczych słów czy zwrotów, aby zwrócić uwagę czytelnika – praca magisterska to nie podręcznik szkolny.

odstęp między wierszami 1,5 linii; w niektórych fragmentach tekstu można odstęp między wierszami zmniejszyć do 1 linii np. w dłuższym cytacie, w podpisie pod rysunkiem, w tekście tytułu tabeli i wewnątrz tabeli, w legendzie wzoru matematycznego, w dolnych przypisach, w spisach literatury, rysunków i tabel.

akapit powinien zaczynać się wcięciem ok. 1 cm (wykonanym klawiszem Tab albo przez ustawienie w formacie stylu),

marginesy (wszystkie: górny, dolny, lewy, prawy) – 2,5 cm, margines na oprawę – 1 cm,

tekst wyjustowany (poza dłuższymi cytatami poezji)

numeracja stron: na dole po prawej stronie. Bez ozdobników. Strony tytułowej i podziękowań NIE numerujemy.

tytuły rozdziałów. Wzór numeracji i rozmiaru czcionki dla tytułów rozdziałów merytorycznych:

          Rozdział 1.                                  rozmiar czcionki 18p, pogrubiona

Podrozdział 1.1.                        rozmiar czcionki 16p, pogrubiona

Podpodrozdział 1.1.1.             rozmiar czcionki 14p, pogrubiona

Dalszych podtytułów nie należy stosować, ale używać znaków wyliczania. Każdy rozdział zaczyna się na nowej stronie, podrozdziały niekoniecznie. Należy unikać zostawiania u dołu strony tytułu z 1-2 wierszami tekstu; lepiej wtedy cały podrozdział zacząć od nowej strony.

RYSUNKI

Każdy rysunek musi mieć przywołanie w tekście. Nie można wstawiać do tekstu rysunku ni stąd ni zowąd. Rysunek musi przedstawiać to, o czym piszemy, wykres potwierdzać naszą tezę itp. Rysunki należy wstawić do tekstu pośrodku strony z podpisem centralnie bezpośrednio pod rysunkiem. Rysunki numeruje się numerem rozdziału i kolejnym numerem rysunku w rozdziale, oraz podpisuje zgodnie ze wzorem:

              Rys. 4.21. Schemat ideowy wzmacniacza

RYSUNEK

              Źródło: Opracowanie własne.

 Rys. 4.21. oznacza, że mamy do czynienia z 21 rysunkiem w 4 rozdziale.

WYKRESY:

Do wykresów należy stosować te same zasady, co do rysunków. Osie wykresu powinny być opisane (tzn. co jest w pionie a co w poziomie). Gdy na jednym wykresie znajduje się kilka krzywych lub kilka np. słupków należy podać legendę lub/i je pokolorować.

        Rys. 4.34. Ocena sprawności systemu kontroli w zależności od stanowiska

WYKRES

        Źródło: Opracowanie własne.

 

TABELE

Należy dobrać wielkość czcionki w poszczególnych kolumnach tak, aby tabela była czytelna i przejrzysta, niezależnie od jej układu (pionowy czy poziomy). Tabele umieszcza się centralnie, numeruje tak jak rysunki, a podpisuje NAD tabelą wg wzoru:

Tabela 3.1. Rodzaje wyodrębnionych ośrodków
Lp. Wyszczególnienie odpowiedzi co stanowi
1 Koszty 46 100,00%
2 Przychody 22 47,83%
3 Zysk 20 43,48%
4 Inwestycje 16 34,78%
Źródło: opracowanie własne

SPOSÓB PISANIA TEKSTU