Styl. Przydatne zwroty.

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Nie za prosty, bo to ma świadczyć o WYŻSZYM  wykształceniu, więc stylistyka szkolnych wypracowań odpada. Patrz: Najczęstsze błędy (Język rodem z przedszkola).

Nie za skomplikowany, bo to wcale nie świadczy o inteligencji autora. Przykład takiego tekstu znajduje się w dziale Najczęstsze błędy (Zanadto skomplikowana forma).

Bezosobowy – obiektywizm. Żadne „uważam, że”, „myślę, że”, bo w pracy naukowej fakty się liczą, a nie subiektywne odczucia autora. Oczywiście na podstawie faktów można wyciągać wnioski – ale nawet wtedy zamiast „uważam, że” lepiej napisać „na tej podstawie można stwierdzić, że”.

UWAGA! Nie wprowadzasz obiektywizmu zastępując „uważam, że” sformułowaniem „Panuje powszechny pogląd, że” – bo może tylko tak Ci się wydaje? Pytałeś ludzi na ulicy, co myślą na ten temat? Nawet jeśli tak, to jest to tylko mniemanie ludzi z jednej dzielnicy, a nie reprezentatywny pogląd całego społeczeństwa. W pracy naukowej liczą się fakty, więc zamiast pisać „Panuje powszechny pogląd, że komunizm był systemem zbrodniczym”, napisz „Wg badań OBOP z 2002 r. 76% Polaków uważa, że komunizm był systemem zbrodniczym.” Oczywiście po takim zdaniu należy wstawić przypis, skąd wziąłeś wyniki tych badań. Napisać „myślę, że” albo „panuje powszechny pogląd” jest oczywiście o wiele łatwiej i szybciej niż godzinami wyszukiwać w Internecie badania i statystyki, ale nie warto iść na skróty – promotor i tak to zauważy i każe Ci podeprzeć się źródłem. Ewentualnie promotor to przeoczy (w końcu to też człowiek i może czegoś nie dostrzec), ale zauważy recenzent, a wtedy będzie już za późno na poprawki i trzeba będzie się pogodzić z obniżoną oceną. Patrz: Jak uniknąć kompromitacji?

Przydatne zwroty

Problem główny w niniejszej pracy sprowadza się do pytania

Celem niniejszej pracy jest

Niniejsza praca ma na celu

Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie

Niniejszy rozdział poświęcony jest omówieniu

Zarysowany w poprzednim rozdziale problem

Naszkicowany w poprzednim rozdziale problem

Naświetlone w poprzednim rozdziale zagadnienie

Warto podkreślić, że

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż

Nie można pominąć kwestii

Nie można zignorować wpływu

X formułuje definicję Y następująco:

W swojej pracy jako obowiązującą przyjmuję definicję X, który uważa, że Y to

Dla celów niniejszej pracy najbardziej przydatna jest definicja, która mówi, że

Tego samego zdania jest X mówiąc, że

Natomiast Z uważa, że

Z kolei Y twierdzi, że

Jednakże najbardziej ścisłą definicję podaje Q, według którego…

Z dotychczasowych rozważań wynika, że …

Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że

Jak wynika z przeglądu literatury

W dotychczasowych opracowaniach zbyt mało uwagi poświęcono

Jak wynika z tabeli 

Analizując dane z tabeli… można stwierdzić …

Analizując dane z tabeli… można dojść do wniosku…

Z przeprowadzonej analizy wynika, że

Jak wynika z danych

Z przytoczonych danych wynika, że

Przedstawiona analiza prowadzi do następujących konkluzji

Dane zawarte w tabeli pozwalają na stwierdzenie, że

Na podstawie danych można wnioskować, że

Powyższe dane informują, że

Powyższe dane wskazują na

Na podstawie danych liczbowych zawartych w tabeli … można zauważyć … .

Tabela wskazuje jaskrawo, że …

Podsumowując

Reasumując

Na zakończenie wypada stwierdzić, że